KLAN
Om oss
Styrelsen - kontakt
Söka bidrag
Sammanträden
Nyheter - evenemang
Bli medlem

$ 3 Medlemskap

 

 

Medlemskap kan erhållas av varje regional och lokal organisation, som verkar inom Kronobergs län och som ställer sig bakom $$ 1 och 2 i dessa stadgar (* se nedan), dock ej organisationer som företräder kommersiella producent- eller marknadsföringsintressen.

 

Ansökan skickas till kronoberg.lnf@sobernet.nu, för vidare befordran till styrelsen som beslutar om inträde.

 

Om medlem motverkar KLANs syften eller ej erlägger avgift enligt representantskapets beslut kan styrelsen besluta om uteslutning.

 

Källa: Stadgar för Kronbergs Länsforum för Alkohol- och Narkotikafrågor (KLAN) antagna vid årsmöte 2005-04-26.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

* $ 1 Syfte

 

 

KLAN är ett nätverk för sammanslutningar inom Kronobergs län som vill verka enligt Sveriges Landsråds för Alkohol och Narkotikafrågar (SLAN) alkohol- och narkotikapolitiska program och därmed inom länet stärka en solidarisk alkoholpolitik, verka för nykterhet och ett narkotikafritt samhälle samt skapa opinion fören väl utbyggd alkohol- och narkomanvård.  

 

$ 2 Uppgifter

 

KLANs uppgifter är

 

  • Att främja aktiv opinionsbildning på alkohol- och narkotikaområdet samt främja samordning av drog- och vårdpolitiska aktiviteter.
  • Att vara kunskapsresurs för medlemsorganisationerna i frågor som berör dessa områden samt skapa mötesplatser och nätverk för medlemsorganisationerna.

     

  • Att upprätthålla kontakt med SLAN och andra nationella samarbetsorgan på alkohol- och narkotikaområdet samt med landstinget och regionala samarbetsorgan.

 _______________________________________________________________________

Sidan uppdaterad: 2009-04-15.


 
Om oss
Styrelsen - kontakt
Söka bidrag
Bli medlem
Sammanträden
Nyheter - evenemang